Terveiset Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta 10.9.2018

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 10.9.2018

 

Lapsi SIB-hanke:

Vantaalla valmistellaan Lapsi SIB-vaikuttavuusinvestointihanketta syksyllä 2018. SIB-hankkeen vaikuttavuustavoitteena Vantaalla on ehkäistä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten päätymistä lastensuojelun palveluihin oireilunsa vuoksi. Vaikuttavuusinvestointihanke tähtää siihen, että palvelujen parantamisella ja palveluaukkojen poistamisella kehitetään merkittävästi ko. kohderyhmän palveluja ja tukea. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vähentää mm. lastensuojelun kustannuksia.

Vihreät kannattavat innovatiivista, inhimillistä ja myös taloudellisesti kustannustehokasta lisäpalvelua olemassa olevien palvelujen tueksi. Hankkeen palvelukokonaisuuden sisältö vastaa perheen yksilöllisiä tarpeita. Ongelmiin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaikuttaa myös myönteisesti lieveongelmien riskien kitkemiseen ja pienentämiseen. Lisäksi tässä hankkeessa positiivista on se, että rahasto kattaa toiminnan rahoituksen riskit, eli kuntaan ei kohdistu taloudellisia riskitekijöitä.

 

Apotti:

Suunnitelmien mukaan hankkeen käyttöönottoaika on 9.11.2018.  Apotti-hanke on ollut kallis prosessi ja Vantaa on velkaantunut hankkeen valmistelun myötä. Tulevaisuudessa kuitenkin velat menevät maksettavaksi maakunnalle, koska Apottia tullaan käyttämään Uudellamaalla. Apotti-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä kuntalaisilla on mahdollisuus hyödyntää Maisa-sovellusta/ nettisivuportaalia tutkimustulosten tarkistukseen, yhteydenottoon sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin, ajanvarauksiin, palautteiden tekoon jne.

 

Lastensuojelun tilanne Vantaalle

Itä-Vantaalla on edelleen pulaa sosiaalityöntekijöistä. Tämä ongelma on siis valtakunnallinen eikä koske vain Vantaata. Tästä johtuen Vantaa on joutunut palkkaamaan sosionomeja sosiaalityöntekijän työtehtäviin. Vantaan lastensuojelun asiakkaina on nyt noin 1100 lasta ja tavoitteena on, että asiakasmäärä tippuu 10% vuosittain.

 

Lautakunnan tekemät muutokset talousarvioesitykseen

-Kohta 5. Terveyspalvelut: Maksuton ehkäisy alle 25 vuotiaille Vantaalaisnuorille

Vihreiden aloitteesta lautakunnassa keskusteltiin alle 25 vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn hyödyistä sekä mm. myönteisistä kustannustehokkaista vaikutuksista. Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitykseen talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2019 – 2022 tämän kohdan: ”Ehkäisy laajennetaan alle 25 vuotiaisiin”.

 

-Kohta 7. Vanhus ja vammaispalvelut

Valtuutettu Tiina Tuomela esitti, että ”tulosalueelle esitetään 58 kpl uusia vakansseja, joista 13 vakanssia osoitettaisiin kotihoitoon ensi vuodelle. Alkuperäisen tekstin mukaan kotihoitoon on osoitettu 10 vakanssia. Perustelu tälle esitykselle oli se, että Vantaan väestö vanhenee vauhdikkaasti ja on tärkeätä, että vakanssien määrän nostettaisiin hoidettavien määrän kasvun myötä. Tästä esityksestä äänestettiin lautakunnassa ja enemmistö äänesti pohjaesityksen alkuperäisen ehdotuksen puolesta. Itse äänestin 13:n vakanssimäärän puolesta. Esitystä ei hyväksytty enemmistön päätöksen perusteella. Esitykseen kuitenkin lisättiin tämän kohdan: ”Lautakunta pitää tärkeänä, että vanhushuollossa seurataan huolellisesti sitä, että vanhusten määrän kasvu huomioidaan henkilöstön mitoituksessa”.